Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

W związku z realizacją wymogów art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest JJW Jakub Janeta i Wspólnicy Spółka Partnerska z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 130 lok. 1 zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000545682, posiadająca NIP: 7252083147.

 

2. Z Administratorem w sprawie przetwarzania danych osobowych można się skontaktować telefonicznie pod numerem telefonu 731 515 458, mailowo na adres: kancelaria@jjw-legal.pl lub listownie na adres: 90-062 Łódź, ul. Piotrkowska 130 lok. 1,

 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/w celach:

 

a) w przypadku Klientów Kancelarii – prawidłowej realizacji zawartych umów – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

b) w przypadku innych osób, których dane Kancelaria otrzymała od swoich Klientów lub innych instytucji np. Sądów (dłużnicy, przeciwnicy procesowi, świadkowie, biegli itd.) – realizacji prawnie usprawiedliwionych celów Administratora lub strony trzeciej takich, jak dochodzenie roszczeń Klientów Kancelarii i prawidłowa reprezentacja lub prowadzenie sprawy – na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO;

c) w przypadku Potencjalnych Klientów – w celu odpowiedzi na zadane pytania przed podpisaniem jakiejkolwiek umowy na świadczenie usług – na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO;

d) w przypadku Pracowników –

– w zakresie danych, o których mowa w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w celu prawidłowej realizacji umowy o pracę i wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO,

– a w zakresie pozostałych danych, także na podstawie udzielonej przez Pracownika zgody – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO

e) w przypadku Kandydatów – w celu prawidłowego przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko pracownicze lub praktykanckie, w związku z udzieloną zgodną – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

f) w przypadku Praktykantów – w celu prawidłowego poprowadzenia dobrowolnych praktyk studenckich w związku z udzieloną zgodą – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a w przypadku zawarcia z Praktykantem umowy, w celu prawidłowej realizacji umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

g) w przypadku Usługodawców lub Podwykonawców – w celu prawidłowej realizacji zawartej umowy oraz wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (np. przechowywanie dokumentów finansowych) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

h) w przypadku wszystkich wymienionych powyżej podmiotów Administrator może ponadto przetwarzać ich dane osobowe w celu realizacji swojego prawnie uzasadnionego interesu, jakim może być dochodzenie własnych roszczeń lub obrona przed nimi – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO

 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, które mają prawo do ich dostępu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub zawartych umów powierzenia (odbiorcami mogą być podmioty gwarantujące prawidłowe wykonanie umowy np. kurierzy, firmy przewozowe) lub podwykonawcy będący odrębnymi administratorami danych osobowych np. inni radcowie prawni lub adwokaci.

 

5. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych:

 

a) w pkt 3 lit. a-b – nie krócej aniżeli 10 lat od dnia przedawnienia ewentualnych roszczeń,

b) w pkt 3 lit. c – przez czas wskazany w powszechnie obowiązujących przepisach prawa,

c) w pkt. 3 lit. d – przez czas prowadzenia rekrutacji, jednakże nie dłużej aniżeli przez 1 rok od wysłania dokumentów aplikacyjnych, a w razie dodatkowej zgody na przetwarzanie danych w przyszłości, do czasu jej wycofania,

d) w pkt. 3 lit. e – nie krócej aniżeli 5 lat od zakończenia praktyk,

e) w pkt. 3 lit. f-g – nie krócej aniżeli 5 lat od dnia przedawnienia ewentualnych roszczeń, a w przypadku przetwarzania danych w związku z ciążącym na Administratorze obowiązkiem przez czas wskazany w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu uprawnienie do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub uzupełnienia, prawo do żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu.

 

8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

 

9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa podania danych skutkuje niemożliwością prawidłowej obsługi.

 

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. W przypadku danych niezbędnych do zawarcia umowy, ich podanie jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia takiej umowy.

 

11. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

12. Administrator nie będzie stosował wobec Pani/Pana zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

KOMUNIKAT DOT. „COOKIES”

W celu optymalizacji treści dostępnych na naszej stronie internetowej i dostosowania ich do Twoich indywidualnych potrzeb korzystamy z tzw. ciasteczek, czyli inaczej plików „cookies”.

POLITYKA „COOKIES”

  • Czym są „cookies”?

 

Pliki „cookies” (tzw. “ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony.

 

  • W jakim celu używa się „cookies”?

 

Ciasteczka są przez nas używane w celu optymalizacji procesu korzystania z naszej strony.
Ponadto możemy je stosować w celu gromadzenia danych statystycznych, które pozwalają identyfikować sposób korzystania użytkowników ze stron internetowych. Daje to możliwość późniejszej optymalizacji oraz ulepszania struktury i zawartości naszej strony, w tym dostosowania prezentowanej zawartości strony internetowej do potrzeb jej użytkowników.

 

  • Czy zgoda na używanie „cookies” jest konieczna do korzystania ze strony?

Oprogramowanie stosowane do przeglądania stron (tzw. przeglądarka) co do zasady domyślnie dopuszcza umieszczanie plików “cookies” na urządzeniu końcowym. Użytkownik w każdej chwili może zablokować w ustawieniach przeglądarki możliwość używania „cookies”.

Aby zablokować tę opcję należy dokonać odpowiedniej konfiguracji w ustawieniach przeglądarki poprzez albo tzw. blokowanie automatycznego akceptowania plików „cookies” albo zastosowanie opcji, dzięki której każdorazowo wyświetlona zostanie informacja dot. przesłania pliku „cookie” na Twoje urządzenie. Właściwe informacje dot. obsługi plików “cookies” oraz możliwych konfiguracjach dostępne są w ustawieniach przeglądarki.

Jednocześnie wskazujemy, iż poziom ograniczeń dotyczący stosowania plików “cookies” może, ale nie musi§ wpłynąć na dostępność i funkcjonalności oferowane na stronie internetowej. Brak zmian ustawień w zakresie “cookies” oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika.